ระบบฐานข้อมูล

เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาฝีมือแรงงาน

Data Driven for Skill Development

Predictive Data Analytics. Business Man Looking
Man Welding Metal Bars

Smart Data

Smart Decision

วางแผนขับเคลื่อนภารกิจกรม

ด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Outstanding Working Performance Concept
Business performance analysis

ผลการดำเนินงานตามภารกิจปีงบประมาณ 2566

 • ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายทีไ่ด้รับจำแนกตาม
  • หน่วยงาน
  • ผลผลิต/กิจกรรม/โครงงาน
 • สถานะการดำเนินงาน (เขียว เหลือง แดง)
A Worker Cutting Metal
Men in Green Shirt Wearing Mask

การฝึกอบรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน

 • สถิติการฝึกอบรม
 • Top 10 หลักสูตรที่มีผู้เข้าฝึกมากที่สุด
 • สถิติเชิงภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ
 • สัดส่วนจำนวนผู้เข้าฝึกจำแนกตามมิติต่าง ๆ
Car Mechanic Holding A Tool For Repair
Auto Mechanic Fixing Car Part

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 • สถิติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • Top 10 สาขามาตรฐานฝีมือแรงงานยอดนิยม
 • สถิติเชิงภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ
 • ผลการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ
 • สถิติการทำหน้าที่ผู้ทดสอบมาตรฐานฯ
Factory Workers in Protective Gear

การพัฒนาฝีมือแรงงานตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545

Training
 • ข้อมูลสถานประกอบกิจการในข่ายบังคับ
 • สถิติการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
 • สถิติการยื่นรับรองหลักสูตรฯและค่าใช้จ่ายฝึกยก/เปลี่ยน
 • สถิติการยื่นแบบแสดงเงินสมทบ
 • ผลการพัฒนาทักษะของลูกจ้างสถานประกอบกิจการ
 • สถิติเชิงภูมิศาสตร์ด้านต่าง ๆ
Electrical Engineer Inspecting Switchgear Cabinet
Electircian Fixing Electrical Panel

การรับรองความรู้

ความสามารถ

 • สถิติการรับรองความรู้ความสามารถ
 • สถิติเชิงภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ
 • สถิติการต่ออายุหนังสือรับรอง
 • ผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินฯ 26/4 (2)
Row of Coins,Calculator with Account Book Finance
Man Calculating His Finances

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

 • แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
  • งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น/อุดหนุน/บุคลากร
  • งบลงทุน
 • เปรียบเทียบเป้าหมายและการเบิกจ่ายปัจจุบัน
3D Of Compass Needle Pointing to the Text Results
outcome - cube with letters, sign with wooden cubes

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์

 • รายได้เฉลี่ยก่อนฝึกอบรม
 • รายได้เฉลี่ยหลังฝึกอบรม
 • สถิติการมีงานทำ
 • คะแนนตัวชี้วัดผลิตภาพและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
Corporate Ladder Concept

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายวัน

Progress
 • แสดงความก้าวหน้าของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • ดำเนินงานโดยกรม
  • งานส่งเสริมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม ฯ 2545
 • สำหรับกำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
Smartphone and Map

การกระจายตำแหน่งพื้นที่ฝึกอบรม

เชิงภูมิศาสตร์

Map Thailand
 • ปักหมุดตำแหน่งสถานที่ฝึกอบรม
 • แสดงตำบล อำเภอ ที่มีและไม่มีการฝึกอบรม
 • สำหรับวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
Team discussing business analytics or intelligence dashboard
Discussing Data

ชุดข้อมูล

บูรณาการร่วมศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

 • ชุดข้อมูลการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ Crosstabs กับชุดข้อมูลของกรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม เพื่อนำเสนอข้อมูลในมิติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Skills
Training skill

ฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

 • แสดงข้อมูลแผนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่
  • ระดับตำบล อำเภอ
  • กลุ่มอุตสาหกรรม
  • หน่วยงานดำเนินการฝึก
 • งบประมาณที่วางแผน ได้รับ และใช้จ่ายจริง
 • กลุ่มเป้าหมายฝึกอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.02-2461936

©Copyright 2023 . All rights reserved